Privacystatement Kwokka

Kwokka, onderdeel van MillesFleurs Media en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53748816 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Kwokka met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kwokka persoonsgegevens verwerkt

 • bezoekers van www.kwokkal.nl;
 • alle overige personen die met Kwokka contact opnemen

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Kwokka verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van kwokka zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 1. Doeleinden verwerking

Kwokka verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van de gevraagde aankoop
 • het onderhouden van contact, bijv. informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de website

 

 1. Rechtsgrond

Kwokka verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Kwokka deelt persoonsgegevens niet met derden, anders dan het adres te vermelden op een envelop.

 1. Doorgifte buiten de EER

Kwokka geeft  geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt zij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

 1. Bewaren van gegevens

Kwokka bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Kwokka kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van kwokka gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Kwokkal te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Kwokka door een  e-mailbericht te sturen naar hallo@kwokka.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kwokka persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met kwokka door een e-mailbericht te sturen naar hallo@kwokka.nl. Een klacht tracht ik altijd naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).